Gai chap

गावची बाई:-दहाचा रिचार्ज वर
किती talk time भेटेल..
:
:
:
दुकानदार:- सहा रुपये..
:
:
:
बाई: ठिक आहे मग उरलेल्या ४ रुपयाचे तंबाख
आणि चुन्याची पुडी द्या...