Marathi newspaper jokeMarathi Jokes On NewspaperMarathi Jokes On Newspaper


मुलगी ; तू काय काम करतोस

मुलगा ; लोकमत , म. टा. अशा मोठमोठ्या न्यूज पेपर साठी काम करायचो

पण आता ते काम मी सोडले
...
मुलगी ; अरे वेडा आहेस का? एवढे छान काम तू सोडलेस का सांग?

मुलगा ; जाऊ दे ग ,
.
.
.
रोज सकाळी सकाळी ५ वास्ता उठून कोण दुसर्यांच्या घरी पेपर नेवून टाकेल..........