Boyfriend girlfriend jokes


प्रेयसी : मी जेंव्हा जेंव्हा तुला फ़ोन करते
तेंव्हा तेंव्हा तु नेहमी दाढीच करत असतोस. तु
दिवसातुन किती वेळा दाढी करतोस ?
दिनू : ३०ते ४०वेळा.
प्रेयसी : वेडा आहेस काय?
.
.
.
.
.
.
दिनू : वेडा नाही. न्हावी आहे..