latest jokes in marathi


चम्या: आयुष्यात लहान लहान गोष्टीच खूप त्रास देतात...

चिंगी : कसं काय?

चम्या: एकदा टाचणीवर बसून बघ!!!