Chinese Jokes

chinese jokes

चीन क्रिकेट का खेळत नाही ?
.
कारण टेकनीकली प्रॉब्लम आहे ।
.
सर्वांचे चेहरे एक सारखेच असतात , जो आउट होनार तोच पुन्हा तोंड 
धुवुन येउ शकतो :D