Bandu ani shikshak


शिक्षक:बंडू, उठ , मला  सांग 57 भागिले 8 किती?

बंडू : 7

शिक्षक : बाकि?

बंडू : बाकि काही नाही, निवांत :)