देवयानी


संग्राम - देवयानी मला जरा towel देता का?

देवयानी - मी तुमच्या बापाची नौकर नाहीये , तुमचे तुम्ही घ्या

संग्राम- ठीक आहे

देवयानी - संग्राम, मी संडासला बसले आहे, माझ्या हाताला मेंदी लावली आहे , धुवायला येता  का?

संग्राम - आलोच " तुमच्या साठी काही पण"