Railway joke


मुलगा रेल्वे चौकशी अधिकार्याला  -
मुलगा : पुण्याला एक्सप्रेस गाड़ी कधी आहे ?

अधिकारी - २ ला

मुलगा - passenger ?

अधिकारी - ३ ला

मुलगा -लोकल ?

अधिकारी - ५ ला ... पण तुम्हाला कुठे जायचे आहे ?

मुलगा - रुळावर हागायला  ;)