Bania joke


बनिया : हे केळ कसं दिलं ?

दुकानदार : 1 रुपया

बनिया : 60 पैशात देतोस का ?

दुकानदार : 60 पैशात तर फक्त याचं साल येतं. 

बनिया : हे घे 40 पैसे, साल तु ठेवून घे आणि केळ मला दे.