Kutra !

छोटा रस्ता पण लांब
वाटतो जेव्हा आपल्यासोबत कुणीच
नसतं ......
.
.
.
.
.
.
आणि लांब रस्ता एकदम छोटा वाटतो
जेव्हा एखादा पिसाळलेला कुञा आपल्या पाठीमागे
लागतो.. !!