Purviche lok... ;)

पूर्वीचे रस्ते साधे होते..
पूर्वीची माणसेही साधी होती..
आताचे रस्ते डांबरी आहेत..
आताची माणसेही डांबरट आहेत..!