थंडीचा विनोदी सुविचार



आजचा सुविचार


...हाताची घडी,,
    .....तोंडावर बोट..


  ...वँसलीन लावा,,
    ...नाहीतर फुटतील ओठ..