Marathi girlfriend boyfriend vinod

मुलगी:- जर मी मेले, तर तु काय
करशील....???
.
.
.
.
मुलगा :- मी पण मरुन जाईन...!
.
.
.
.
.
मुलगी(लाङात येउन):- पण का..??
.
.
.
.
.
मुलगा :- तुझ्या नादात
एवढी उधारी झालीये
की फेङणा मुश्कील आहे....!!!