तुकाराम सखाराम एकदम कडक मराठी विनोदतुकाराम सखाराम एकदम कडक मराठी विनोद
तुकाराम सखाराम च्या ६० व्या वाढदिवसाला येतो....
तुकाराम :- काय रे सख्या, लेका हे केक वर बल्ब का लावलास?
.
.
.
.
सखाराम :- अरे ६० मेणबत्या कुठे लावत बसू, ६० Watt चा बल्ब लावून टाकला... नो झिग झिग...