शिक्षक आणि विद्यार्थी मराठी जोक

शिक्षक :- माणूस स्वर्ग सुखाचा अनुभव कधी
करतो?
.
.
विश्ल्या :- समजा जोरात जुलाब
लागल्यात.......!!
.
.
.
संडासापासून आपलं अंतर किमान १० मिनिट
तरी पण कसं बसं दाबून दाबून आपण
संडासाच्या दारावर पोहोचतो.
.
.
.
दरवाजा ढकलतो तर काय......!!
.
.
कोणीतरी आत गेलेला असतो. "!@#$%^" असा
एक शब्द तोंडातून आपसूक बाहेर पडतो.
.
.
.
अंगावर काटे यायची सुरवात होते. हातावरचे
केस उभे राहायची सुरवात होते.
.
.
हळू हळू आपला हात # Pant चा बेल्ट सैल करून
ठेवतो, चैन खोलून ठेवतो.
तेवढ्यात आतून पाण्याचा आवाज येतो.
.
.
.
माल गेटवर पोहोचलेलाच असतो.
आतला माणूस बाहेर पडतो आणि आपण धडाधड
आत शिरून बक्कल खोलून बसतो.
.
.
दबादब दबादब... फार फुर फार फुर ..... ठुस ठास
ओह ......!
.
.
तो क्षण म्हणजे स्वर्ग सुखच. अगदी शेवटचा
....! टूबुक आवाज येई पर्यंत आपण बसतोच तिथे.
.
.
.
वरून बोनस म्हणून आणखी जादा २ मिनिटं
बसतो.....! काय उगाच रिस्क नको म्हणून.........
!!
.
.
.
शिक्षक :- बाळ कुठुन शिकलास हे?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
विश्ल्या :- IIN I'm From IIN.