Very Funny Husband Wife Phone Call

Very Funny Conversation Between Husband Wife On Phone Call


साखरपुडा झाल्यानंतर (लग्नापूर्वी ) नवरा बायको मधील दूरध्वनीवरील संवाद खालीलप्रमाणे होता....

नवरा - याच दिवसाची मी कधीपासून वाट पहात होतो.

बायको - तू मला सोडून जाशील ?


नवरा - स्वप्नात सुध्दा असा विचार कधी करणार नाही.

बायको - तू माझ्यावर जीवापाड प्रेम करशील ?

नवरा - होय. आजच नाही तर सात जन्मासाठी.

बायको - तू मला विसरून जाशील ?

नवरा - त्यापेक्शा मी मरणं पसंत करेन.

बायको - तू मला शॉपिंग ला नेशिल

नवरा - नक्कीच. त्यापेक्षा दुसरी आनंदाची गोष्ट असूच शकत नाही.

बायको - तू मला मारपीट करशील ?

नवरा - तशी घोडचूक मी कधीच करणार नाही.

बायको - तू मला शेवटपर्यत साथ देशील ?

आणि (लग्नानंतर ) त्या दोघांचं संभाषण कसं होतं ते परत एकदा खालून वरती वाचत जा !