टेन्शन आलय राव ! काहीच समजत नाहीये-मस्त मराठी जोक

मस्त मराठी climate change जोक

टेन्शन आलय राव !

काहीच समजत नाहीये...

खूप मोठा प्रष्ण पडलाय...

रेनकोट घेऊ कि स्वेटर :D :P