नवरा बायको विनोदी भांडण

बायको:- अहो,तुमचा तो मित्र प्रसाद, त्याच ज्या मुली बरोबर लग्न ठरलय ना, ती मुलगी चांगली नाही, ती व तिच्या घर चे भांडखोर आहेत, तीला काही घरकाम येत नाही. वाट लागेल प्रसादची जर तिच्या बरोबर लग्न केल तर...
नवरा:-(गप्प)....
बायको:- तुम्ही का काही बोलत नाही..?
नवरा:-(गप्प)...
बायको:-तुम्ही प्रसादला सांगा तिच्या बरोबर लग्न करु नको म्हणुन...
नवरा:-(गप्प)...
बायको :(चिडुन)..तुम्हाला मित्राची काही काळजी नाही, वाट लागेल त्याची. जाउन सांगा त्याला की तिच्या बरोबर लग्न करु नको.
नवरा: मी कोणाला काही सांगायला जाणार नाही...
बायको:(चिडुन) का?
नवरा: मला सांगायला कोण आल होत का ?