माझी बायको हरवलीय!navra bayko jokes


माणुस :- साहेब माझी बायको हरवलीय...

हे बघा हे पोस्ट ऑफीस आहे, पोलीस
स्टेशन नाही...
तक्रार द्यायला पोलीस स्टेशनला जा...

माणुस :- च्यायला
आनंदाच्या भरात कुठे जाऊ तेच सुचत नाही
Also Read