Very Funny Marathi Cricket Jokemarathi cricket joke


Funny Marathi Cricket JokeUmpire : -- No Ball ...

नेहरा : --- पण माझा पाय लाइन च्या आत होता

Umpire : -- पण दात बाहेर होते ना फ़ावड्या !!!
More Joke