Chor police


पोलिस - तू गंपूचे पैसे चोरलेस हे तुला मान्य आहे का ?
.
चोर - मी चोरले नाही . त्यानेच त्याच्या हाताने मला काढून दिले .
पोलिस - कधी ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
चोर - जेव्हा मी त्याला बंदूक दाखवली तेव्हा .