Chota rajan


शिक्षक:कोणता पक्षी सर्वात जोरात
उडतो???
मुलगा:हत्ती
शिक्षक(चिडून):मुर्खा काही पण काय
बोलतोस,तुझे
वडील काय करतात????
.
.
.
.
.
.
मुलगा:छोटा राजनच्या टोळीत शार्प
शुटर आहेत !!!!
शिक्षक:अरे मग आधी नाही कां सांगायचे
“हत्ती” हे
उत्तर अगदी बरोबर आहे.