Bayko

देव प्रत्यक्ष मदत करु शकत नाही म्हणुन निर्माण केले 'मित्र'
  देव प्रत्यक्ष केलेल्या पापांची शिक्षा  देऊ शकत नाही म्हणुन निर्माण केली ....
.
.
.
.
.
"बायको"