Mulga mulgi joke



mulga mulgi joke


Mulga Mulgi Comedy Joke In Marathi



मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम चालु होता....


मुलाने मुलीला प्रश्न विचारला-  "ENGLISH" जमते का ?


मुलगी लाजत म्हणाली- तुम्ही प्रेमाने पाजत असाल तर "गावठी" पण जमेल.








maulga mulgi naughty joke in marathi





Mulga Mulgi Naughty Marathi Vinod



मुलगा- Hi
मुलगी- माझा नंबर कोणी दिला..





मुलगा- सुलभ शौचालय मधुन मिळाला...




No comments:

Post a Comment