Kalyug

चुकतो तो 'माणूस' ,
सुधारतो तो 'मोठा माणूस' ,
मान्य करतो तो 'देवमाणूस' ,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कलियुगात ......
पाणी पाजतो तो 'माणूस' ,
चहा पाजतो तो 'मोठा माणूस' ,
दारु पाजतो तो "देवमाणूस" !!