College joke


मित्राचे कोणते चार शब्द आपले
कॉलजचे अक्खे वर्ष वाया घालवु
शकतात ?
.
.
.
.
.
.
ती तुझ्याकडेच बघत होती…