पृथ्वी म्हणाली चंद्राला


पृथ्वी म्हणाली चंद्राला मी तुझ्यावर प्रेम करते.
. .
. .
पृथ्वी म्हणाली चंद्राला मी तुझ्यावर प्रेम करते
.
.
.
चंद्र म्हणाला


मग कशाला मरायला सूर्याभोवती फिरते !