चिंगी-चम्प्या


चिंगी - जर चान्स भेटला तर माझ्याशी लग्न करशील चम्प्या??? .
.
.
.
... .
.
.
चम्प्या - जर चान्स भेटला तर लग्न करायची काय गरज आहे...