रिकाम्या जागा भरा


रिकाम्या जागा भरा
शिक्षक : (बाळूला)
रिकाम्या जागी योग्य शब्दभर
काचेच्या घरात
राहणार्यांनी... ............... .
 
बाळू : लाईट बंद करून कपडे
बदलावे......