एका अंधारी रात्री


एका अंधारी रात्री
सुनसान सड़क
एक मुलगा आणि मुलगी
दोघेही बाइक नि जात होते
मुलाने बाइक थाम्बवाली..
मुलीला उतरवले
तिचा हात पकडला...
मुलगी लाजली....
मुलगा बोलला:-
.
.
.
.
.
चल धक्का मार,
पेट्रोल संपलाय..