माणिकचंद !


मुलगी: तुला माझी आठवण येते तेव्हा तू काय करतोस...???
 मुलगा: मी तुझे आवडीचे चॉकलेट खातो... आणि तू काय करतेस...???
 .
 .
 .
 ... .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 मुलगी: मी "माणिकचंद" च्या २ पुड्या खाते