Husband wife joke


गण्या : काय रे तुझे आणि वहिणी चे भांडण मिटले का??? 
मन्या : हो..गुडघ्यावर रांगत रांगत आली होती माझ्याकडे..

 
गण्या : हो का.?
 मग काय म्हणाल्या रे वहिणी...!

 
मन्या : कॉट च्या खाली लपु नका, या बाहेर....
मारणार नाही मी