कॉलेजची विद्यार्थीनी


एक कॉलेजची विद्यार्थीनी, एकदा क्लासमधे लेट आली..
.
शिक्षक : तु आज लेट का आलीस?...
.
मुलगी : सर, एक मुलगा माझ्यामागेमागे येत होता....
.
शिक्षक : पण त्यामुळे तर तू लवकर यायला पाहिजे, मग लेट का झालीस.........
.
मुलगी : सर तो मुलगा फारच हळू हळूचालत होता...:)