Naughty student


स्त्री - हेल्लो कोण बोलताय ?

बंडू - मी बंडू बोलतोय … सर आहेत का ???

स्त्री - सर वारले आहेत … पण तू किती वेळा फोन करून हेच विचारतोस ???

बंडू - ऐकायला बरे वाटते ओ :)