marathi lagna joke with image



marathi lagna joke navra bayko





लग्न झालेल्यांसाठी एक प्रश्न...


उत्तर फक्त "हो" किंवा"नाही" मध्ये द्यावे..


आता तुमच्या बायकोने तुम्हांला मारणे बंद केले आहे का???



No comments:

Post a Comment