marathi lagna joke with imagemarathi lagna joke navra bayko

लग्न झालेल्यांसाठी एक प्रश्न...


उत्तर फक्त "हो" किंवा"नाही" मध्ये द्यावे..


आता तुमच्या बायकोने तुम्हांला मारणे बंद केले आहे का???