marathi vinod with imagemarathi vinod with image

आयला... नाव एवढा ख़राब झालाय की..उपवासाला चिवडा-वेफर आणायला गेलो तरी दुकानदार विचारतो..."आज पण प्रोग्राम आहे काय???"