funny navra bayko conversationfunny navra bayko conversation joke vinod


Funny Vinodi Marathi Joke


बायको: माझी एकअट आहे!
नवरा : काय?
बायको: तूम्ही सोडायला आले तरच्च मी माहेरी जाणार
नवरा: माझी पण एक अट आहे?
बायको: काय?
नवरा: मी घ्यायला आलो तरच परत यायचे?

Also Read