Mararashtra election vinod

मतदानाच्या लाइन मधे एक मुल्गि दुसर्या मुलिला:            .
खुप गर्दी आहे
.
.
.
.
.
.
आपन उद्या येऊ.