Vaseline naughty joke


अगोदर 2 वेळा कपाळावर
.
.
.
.
.
.
.
नंतर...2 वेळा गालांवर
.
.
.
.
.
.
.
.
मग...2 वेळा ओठांवर
.
.
.
.
.
.
.


नंतर हळुवारपणे मानेवर
.
.
.


.
मग काय हाताला... पायाला
.
.
.


पूर्ण शरीरावर
.
.
.
Vaseline लावत जा रे
काळजी घेत जा रे स्वतः ची. थंडी वाढली आहे.


Also Read