All New Marathi Funny Song JokeMarathi Funny Song Joke

मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा
मितवा..


मुलगा: ते ठीक आहे पण आधी सांग मी तुझा
कितवा!!!!???