आईडिया इंटरनेट नेटवर्क मराठी जोकidea internet network funny marathi joke image

(भुगोलचा तास चालु आसताना)


मास्तर: राजु तीन खंडांची नावे सांग?


राजु:श्रीखंड,आम्रखंड,
(डोक खाजवुन)लोखंड.


मास्तर:(रागाने) हे कुठे शिकलास ??


राजु:(लाजुन) I I N
(आईडिया इंटरनेट नेटवर्क)