marathi husband wife jokemarathi husband wife joke

बायको — तुम्हाला राणी नावाची आधीपासून बायको आहे हे लग्ना आधीच मला का नाही सांगितले?


नवरा - तुला अगोदरच सांगितले होते कि
मी तुला राणी सारखीच ठेवीन म्हणुन..!


Also Read