Marathi Funny Bewdi CompanyMarathi Funny Image Joke

लहानपण आणि मोठेपण यात फरक काय?


लहानपणी चिवडा, फरसाण, चकली याला
'खाऊ' म्हणणारी मुले...
मोठी झाल्यावर यालाच 'चकना'  म्हणतात.