Dhamal marathi vinod

लहानपण आणि मोठेपण यात फरक काय?
लहानपणी चिवडा, फरसाण, चकली याला
'खाऊ' म्हणणारी मुले...
मोठी झाल्यावर यालाच 'चकना'  म्हणतात.