Marathi killer pjmarathi killer pj

एक मुलगा डोक्याला नेहमी तेल
थापायचा..
.
.
लोक त्याला तेलुमामा म्हणायचे..
.
.
तो चिडतो आणि आत्महत्या करायला एका Building
वर जातो..
.
.
आणि तिथुन उडी मारतो.
.
.
पण तो खाली पडत नाही का?
??
??
??
कारण त्याने डोक्याला पँराशुट लावलेल
असत म्हणुन...