Popatएका माणसाला तीन
भाषा बोलणारा पोपट दिसतो.
तो त्या पोपटाची परीक्षा घ्यायचे
ठरवितो,
आणि काही प्रश्न विचारतो…..
माणूस – Who are you??
पोपट – I am Parrot.
माणूस – तुम कोण हो?
पोपट – मैं तोता हु l
माणूस – तू कोण आहेस???
पोपट – तुझ्या आईचा नवरा  !, २ वेळा सांगितले
तरी तुला समजत नाही का रे ....!