prem he asech asteप्रेम हे असच असतं
तिच्यावर करायचं.....

तिच्या स्वप्नात जगायचं

रोज घरा भोवती फ़िरायचं

आणि  ....................
.
.
.
.
.
.
.
.

एके दिवशी .....तिच्याच लग्नात जेवायचं