Men will be men

पिंट्या : गोव्याला चाललोय.
जाताना रस्त्यात बायकोला दरीत
टाकून देणार आहे.
चिंट्या : माझी पण घेऊन
जा आणि ढकल.
पिंट्या : तुझी येताना ढकलली तर
चालेल का???
Men will be men