Sandas joke

तिला यायचं असेल तर ती
स्वतःहून येईल......
.
.
.
.
.
.
.
.
नुसतं संडासात बसुन जोर
लावुन काय फायदा..